มาตรฐานการให้บริการ

1. การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2. การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3. การออกหนังสือรับรองบุคคล

4. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน

5. การขอหนังสือโครงการสินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์แก่บุคลากรของรัฐสังกัดสพฐ.ธนาคารกรุงไทย

6. การขอหนังสือโครงการสวัสดิการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์

7. การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

8. การให้บริการการนิเทศ ติดตาม

9. การสั่งซื้อ การควบคุม และการจัดเก็บรักษาระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ)

-กรณีโรงเรียนได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเองและมารับสินค้าที่องค์การค้า สกสค

-กรณีให้ สพป เชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อ

10. ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงานภายนอก

11. ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมภายในสำนักงาน