รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (งวดที่ 10)