รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกันยายน 2563 (งวดที่ 12)