รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 (งวดที่ 13)