รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (งวดที่ 14)