รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2563 (งวดที่ 15)