รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563