ายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)  ศูนย์สอบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ และเวลา 13.00 น.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบ เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ 
O-NET  โดยขอให้สนามสอบและกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด และเพื่อให้การทดสอบ O-NET มีความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดขึ้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
      สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้น ม.3 สอบวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563