ที่ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ดเข้าร่วมประชุมเพื่อกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา
     สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จะดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในตำบลเดียวกันน้อยกว่า 6 กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ