สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดพิธีลงนามการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ตามที่เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด รับโอนโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลตลาดใหญ่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพิธีลงนามการถ่ายโอนครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่าง นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา นายกเทศมนตรีตำบลตลาดใหญ่ โดยมี นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และนายวรวิทย์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง ลงนามเป็นพยาน

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.