หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     – คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

     – ว5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 2561

     – ว16 การสอบกรณีพิเศษ ปี 2557    

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

   – ว6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(แบบประเมินใหม่รวมทุกสายงาน)

   – ว20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   – การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

 

การพัฒนาบุคลากร

     – คู่มือประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

     – คู่มือพัฒนาการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

     – คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     – แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

     – ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

     – ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยกาสถานศึกษา

     – ว 11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)

     – ว 16 สอบกรณีพิเศษ

     – ว 21 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา

     – ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู

     – ว 629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ.

     – ว 4562  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2560

    

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

   – กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2561

   – การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   – แนวทางในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

   – ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

   – ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขออนุมัติเดินทางไปราชการ

   – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

    – ว 5 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    – ว 7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯเป็นการเฉพาะราย

    – ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    – ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา

    – ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    – ว 17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารสถานศึกษา

    – ว 21 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 2556

    – ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ

     – ว 627 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     – ว 2021 หนังสือรับรองความประพฤติ ตามสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ

     – ว1 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551

    – ว17 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน

 

   หลักเกณฑ์อื่นๆ

      – หนังสือที่ศธ 0206.3/0111  การนำชั่วโมงพัฒนาทดแทนPLC ปี 2563

      – หนังสือที่ ศธ 0206.7/ว2 การพัฒนาครูกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง  ปี 2563

      – หนังสือที่ ศธ 0206.7/ว14  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน  ปี 2561

      – หนังสือที่ ศธ 0206.7/ว22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯสายงานการสอน  ปี 2560

      – หนังสือที่ ศธ 0206/7  การลาของข้าราชการครูฯ  ปี 2542