โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล./57-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 9/2564 ราคากลางของการก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

—รายละเอียดดังเอกสารแนบ