ประกาศผลการสรรหา เลือกและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน

 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1