สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบครึ่งปีแรก นายสมโภชน์  ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) พร้อมด้วย นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา นายอุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามเสนอข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 รอบครึ่งปีแรก (1 ต.ค.2563 – 31 มี.ค.2563)  วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนสังวาลวิทยา เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ และโรงเรียนศรีเนรูห์  อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขอบคุณภาพประกอบจาก นางสาวพรรณี จันทร์แก้ว / นายอินชมRead More →

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลาง การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มที่ 15 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และราคากลางการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2563) ให้กับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 15 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและจังหวัดลำปาง จัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขตRead More →

กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมโดย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1Read More →

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Read More →

ขอบเขตของงานการเข่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เขตตรวจราชการที่ 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  Read More →

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล นายเจตย์ สะสะรมย์ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการสนามสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 4 มีนาคม 2563Read More →

นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 “รอบอบรมครูพี่เลี้ยง ประจำศูนย์อบรมปลายทาง ระดับปฐมวัย” ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563Read More →