ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1Read More →

       นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมี นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการเรียนความพร้อม โรงเรียนได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบออนไลน์ Online Live Classroom  ผ่าน facebook  เป็นกลุ่ม ชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีการวางแผนการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไว้หลากหลาย ตามมาตรการความปลอดภัย ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้ปกครองมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ในชั่วโมงตามตารางเรียน มีการกำกับติดตามจากครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ นายรตนภูมิ โนสุ กล่าวชื่นชมในความตั้งใจของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  อย่างเต็มที่เต็มกำลัง พร้อมให้กำลังใจในการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปRead More →

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ตรวจราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านการบริหารงานบุคคล นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตาม การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลRead More →

>> วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.– 15.30 น. ที่ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายเจตย์ สะสะรมย์ และ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) จาก สพฐ.เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เทคนิค รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการRead More →

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 1  จัดพิธีลงนามถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  โดย นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้โอน กับ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดย ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา นายกเทศมตรีตำบลตลาดใหญ่ ผู้รับโอน มีนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ นายวรวิทย์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง เป็นพยาน โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1Read More →

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1(ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการจัดสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 – 6 สพม.เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1Read More →

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1)พร้อมด้วย นายสมโภชน์  ศรีชะนา นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference  จากห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้รับข้อตกลง) กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ให้ข้อตกลง) โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้ได้รับมอบหมาย) วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่Read More →

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี        วันที่ 7 เมษายน 2563 นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)ในฐานะประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายจำเนียร ไตรมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา) คณะกรรมการ ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชุดที่ 1 จำนวน 3Read More →