ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1Read More →

       นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมี นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการเรียนความพร้อม โรงเรียนได้วางแผนการจัดการเรียนการสอนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบออนไลน์ Online Live Classroom  ผ่าน facebook  เป็นกลุ่ม ชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมีการวางแผนการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไว้หลากหลาย ตามมาตรการความปลอดภัย ในการเยี่ยมบ้านนักเรียน ผู้ปกครองมีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ในชั่วโมงตามตารางเรียน มีการกำกับติดตามจากครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ นายรตนภูมิ โนสุ กล่าวชื่นชมในความตั้งใจของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  อย่างเต็มที่เต็มกำลัง พร้อมให้กำลังใจในการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปRead More →

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) เชียงใหม่ เขต 1  จัดพิธีลงนามถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  โดย นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้โอน กับ เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ โดย ว่าที่ ร.ต.มนัส กันธะทา นายกเทศมตรีตำบลตลาดใหญ่ ผู้รับโอน มีนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ นายวรวิทย์ ปุณโณฑก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักงาม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จ้อง เป็นพยาน โดยมีผู้บริหารเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1Read More →

กิจกรรมเคารพธงชาติ ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ดำเนินกิจกรรมโดย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1Read More →

ดร รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต ประจำวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนง ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1      Read More →