เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1Read More →

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ดาวน์โหลดRead More →

ประกาศ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาเช่าจ้างให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 Cluster 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)Read More →

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Read More →

ขอบเขตของงานการเข่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เขตตรวจราชการที่ 15 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  Read More →