การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา