กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Sayamrat Kulpradit

2 ก.ย. 2021

Sayamrat Kulpradit

23 ส.ค. 2021

Sayamrat Kulpradit

6 ส.ค. 2021

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ดร.รตนภูมิ  โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Sayamrat Kulpradit

7 ก.ย. 2021

Sayamrat Kulpradit

6 ก.ย. 2021

Sayamrat Kulpradit

2 ก.ย. 2021

Sayamrat Kulpradit

24 ส.ค. 2021

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Sayamrat Kulpradit

7 ก.ย. 2021

Sayamrat Kulpradit

24 ส.ค. 2021

จดหมายข่าว สพป.เชียงใหม่ เขต 1

จดหมายข่าว โรงเรียน
ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร 053-112677
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 284 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 222 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 301-304 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 104-106 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 401-404 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 282 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 503 : กลุ่มกฎหมายและคดี