กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

Patcharee Sannoi

22 ก.ค. 2021

Patcharee Sannoi

22 ก.ค. 2021ดร.รตนภูมิ  โนสุ
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2564
  1.2 ปีงบประมาณ 2563
2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน 
  การทุจริตประจำปี 
  2.1 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
  2.2 ปีงบประมาณ 2564 รอบ 9 เดือน
3.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  ประจำปี 
  3.1 ปีงบประมาณ 2563
  3.2 ปีงบประมาณ 2562
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3. สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปีงบประมาณ 2564
 • การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 1.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม 
 และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำงบประมาณ 2563
 1.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
  และป้องกันการทุจริต
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใส
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กร
  3.1 กิจกรรม เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร 

ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Patcharee Sannoi

22 ก.ค. 2021

Patcharee Sannoi

19 ก.ค. 2021

Patcharee Sannoi

25 มิ.ย. 2021

admin

14 มิ.ย. 2021

Patcharee Sannoi

25 พ.ค. 2021

Patcharee Sannoi

23 พ.ค. 2021ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ศาลา กลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร 053-112677
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

ต่อ 284 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ต่อ 222 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต่อ 301-304 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 104-106 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 401-404 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 282 : หน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ 503 : กฏหมายและคดี