ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงใหม่ เขต 1

admin

31 ม.ค. 2023

admin

31 ม.ค. 2023

admin

31 ม.ค. 2023

admin

31 ม.ค. 2023

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

admin

27 ม.ค. 2023

Patcharee

17 ม.ค. 2023

Patcharee

6 ธ.ค. 2022

Patcharee

23 ต.ค. 2022


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 1. แผนการดำเนินงานประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2565
  1.2 ปีงบประมาณ 2564
  1.3 ปีงบประมาณ 2563
 2. รายงานผลการกำกับ ติดตาม
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563
  3.3 ปีงบประมาณ 2562
 1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565
 2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  2.1 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
 2. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
  2.1 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
  2.2 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 6 เดือน
  2.3 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรอบ 9 เดือน
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565
  3.1 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 6 เดือน
  3.2 ข้อมูลสรุปผลปีงบประมาณรอบ 9 เดือน
 4. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  4.1 ประจำปีงบประมาณ 2564
  4.2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2565
  1.2 ปีงบประมาณ 2564
  1.3 ปีงบประมาณ 2563
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  2.1 ปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2564
  3.2 ปีงบประมาณ 2563
  3.3 ปีงบประมาณ 2562
1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 1.1 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
   และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
   ปีงบประมาณ 2565 และการวิเคราะห์ผล
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   ปีงบประมาณ 2564
2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
  และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2565
  2.1 มาตรการ เรื่องการพัฒนาเรื่องการใช้ 
    ทรัพย์สินของราชการ
  2.2 มาตรการ เรื่องการพัฒนาด้านการเปิด
    เผยข้อมูลการดำเนินงานของ 
    สพป.เชียงใหม่ เขต 1
  2.3 มาตรการ เรื่องการป้องกันการทุจริต
  2.4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
    โปร่งใสของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
    7 ข้อและคำสั่งคณะกรรมการควบคุม
    มาตรการฯ
   2.4.1 มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   2.4.2 มาตรการป้องกันการขัดกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   2.4.3 มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   2.4.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ
   2.4.5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   2.4.6 มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
   2.4.7 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของราชการ
   2.4.8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

admin

30 ม.ค. 2023

admin

9 ม.ค. 2023

admin

6 ธ.ค. 2022

admin

7 พ.ย. 2022

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

admin

24 ม.ค. 2023

admin

21 ธ.ค. 2022

คลิกดูจดหมายข่าว สพป.เชียงใหม่ เขต 1

คลิกดูจดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด
ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร : 053-112677
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ
📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน
📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

📞 ต่อ 209, 211, 213, 218 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
📞 ต่อ 103-105 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
📞 ต่อ 214-217 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
📞 ต่อ 315 : หน่วยตรวจสอบภายใน
📞 ต่อ 310 : กลุ่มกฎหมายและคดี