กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต

Witthayathorn Sompor

17 มิ.ย. 2020

Witthayathorn Sompor

15 มิ.ย. 2020


ดร.รตนภูมิ  โนสุ

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1


Intergrity & Transparency Assessment : ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
       โครงสร้างองค์กร
       ข้อมูลทีมบริหาร
       อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            ○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563_2565วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
       ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
          • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
            ○ กลุ่มอำนวยการ : 053 – 112333 ต่อ 101-102
            ○ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 053 – 112333 ต่อ 104-106
            ○ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 053 – 112333 ต่อ 301-304
            ○ กลุ่มนโยบายและแผน : 053 – 112333 ต่อ
            ○ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล : 053 – 112333 ต่อ 201-203
            ○ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 053 – 112333 ต่อ 401-404
            ○ หน่วยตรวจสอบภายใน : 053 – 112333 ต่อ 282
            ○ โทรสาร : 053 - 112342
       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       Q&A (ถาม-ตอบ)
       Social Network
          • เว็บไซต์ : www.chiangmaiarea1.go.th
          • Facebook : chiangmaiarea1

แผนการดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
     • สถิติการการขอทำบัตรสถิติการการขออนุญาตเปิดการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถิติการการจัดสวัสดิการ สถิติการค่ารักษาพยาบาลสถิติการสั่งซื้อ (ปพ)การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสถิติการห้องประชุม
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ชม.1 ปีงบประมาณ 2562
 E-Service
     • ระบบ E-paperless (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)ระบบ CM1 E-learning (บทเรียนออนไลน์)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     • รายงานการมีส่วนร่วมในการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563รายงานการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563รายงานการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563รายงานการมีส่วนร่วมรกิจกรรมด้านงานลูกเสือ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (Chinese) (English) (Thai) (Lanna)
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 / ประจำปีงบประมาณ 2562

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแนวทางการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ข่าวกิจกรรม สพป.เชียงใหม่ 1

admin

14 มิ.ย. 2021

Patcharee Sannoi

25 พ.ค. 2021

Patcharee Sannoi

23 พ.ค. 2021ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
อาคารอำนวยการ ชั้น 4 ศาลา กลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ติดต่อเราได้ที่ : 053-112333

โทรสาร 053-112342
https://www.chiangmaiarea1.go.th
ict@chiangmaiarea1.go.th

หมายเลขภายใน

ต่อ 111 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
ต่อ 101-102 : กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 701-703 : กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 201-203 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ต่อ 202 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ต่อ 301-304 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ 104-106 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 401-404 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 282 : หน่วยตรวจสอบภายใน