การขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ(กรณี รร.เป็นผู้จัดซื้อเอง)