การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยประกาศฯ จำนวน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาล้านนา พร้อมมอบธงสุจริตให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมกันขับเคลื่อน “พัฒนาคนสุจริต พัฒนางานสุจริต พัฒนาเขตสุจริต” และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1