การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคลากรทางการลูกเสือ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อขอพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการให้แก่บุคคลทางการลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าปี ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงา่นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1