การประชุมผอ.สพท.และรองผอ.สพท.ในเขตพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 โดย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1