การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 29 เมษายน 2564 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมมอบนโยบายในรูปแบบการประชุม On-Site และประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1