การประชุมเชิงปฏิบัติการผสมผสาน On-site และ Online การใช้โปรแกรม Google Form เพื่อการพัฒนางานให้กับศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผสมผสาน On-site และ Online การใช้โปรแกรม Google form ให้ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 มอบหมายให้ นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในฐานะกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ พร้อมด้วย นางสาวนภิศชญา คำทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ , นางจินดาภา ละฟู่ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โอกาสนี้ขอบคุณคณะวิทยากร ประกอบด้วย นางสาววรดา สุขสอน ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และนางสาวจงกล เยาวรัตน์ ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1