การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศบูรณาการเพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ผ่านระบบ VOOV Meeting

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2564 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มอบหมายให้นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 ทำหน้าที่ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศบูรณาการเพื่อปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ผ่านระบบ VOOV Meeting ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัด ในกิจกรรมครั้งนี้คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต1 เข้าร่วมการประชุมในการแลกเปลียนเรียนรู้ และเติมเต็มแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) นำโดย ดร.อุทัย ปัญญาโกญ รักษาการผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางสุขชัญญา เรืองมณี ศึกษานิเทศก์ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน ทำหน้าที่วิทยากรหลักในการนำกิจกรรม ณ ห้องประชุม CMIAREA1 STUDIO สพป.เชียงใหม่ เขต1