การปรับฐานความคิดของบุคลากร การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง การกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)และการจัดทำมาตรการในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการและกำกับติดตามตรวจสอบ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัด   โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5  นายชิดชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ   นางสาวตราพ์ทิพย์ ลิ้มธรรมรส นักวิชาการยุติธรรม และนายอภิชาต ทิพย์ชมภู นักวิชาการยุติธรรม  ในการบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขียงใหม่ เขต 1