การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

ไฟล์ดาวน์โหลด : สำเนาที่ ศธ 04047_3
ไฟล์ดาวน์โหลด : สำเนาที่ ศธ 04009_7717
ไฟล์ดาวน์โหลด : ปฏิทินการดำเนินการย้าย ปี 2564
ไฟล์ดาวน์โหลด : รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบการย้าย ปี 2564
ไฟล์ดาวน์โหลด : แบบคำร้องขอย้าย
ไฟล์ดาวน์โหลด : แบบเสนอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ไฟล์ดาวน์โหลด : บัญชีสรุปการส่งคำร้องขอย้ายครูและบุคลาก
ไฟล์ดาวน์โหลด : บัญชีตำแหน่งว่าง ปี 2564
ไฟล์ดาวน์โหลด : สถาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด เกินเกณฑ์
ไฟล์ดาวน์โหลด : บันทึกคำยินยอมขอย้ายสับเปลี่ยน

ไฟล์ดาวน์โหลด : ไฟล์ทั้งหมดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564