การศึกษากระบวนการเรียนรู้และการส่งเาริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการระดับนานาชาติฯ