การศึกษากระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มรความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฯ