รายงานผลความพึงพอใจการบริการเรื่องการขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ(กรณี รร.เป็นผู้จัดซื้อเอง) ปีงบประมาณ 2564