การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นายสยามรัฐกุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และผู้รับผิดชอบโครงการเขตสุจริต โรงเรียนสุจริต หลักสูตรต้านทุจริต (นางสุนิทรา พรมมล, นางจินดาภา ละฟู่ และนางวาสนา ภูผา) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จุดภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่