ขอบเขตของงานการเข่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอบเขตของงานการเข่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เขตตรวจราชการที่ 15

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ