ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมแลัะให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด วันเปิดภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมให้กำลังแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19