ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ดูการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก การดูแลอาคารสถานที่ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน รองรับการเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ต่อจากนั้น เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนวัดสวนดอก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ติดตามพื้นที่ของโรงเรียนที่ขอรับงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียน รายการงบผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโรงเรียนบ้านดอนปิน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ติดตามเรื่องการจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อม การดูแลอาคารสถานที่ ให้เหมาะสมกับโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โดยมี ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียนให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ขอบคุณ ภาพและข้อมูล : นายวัชรเศษรฐ์ เทพศาสตรา