ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายและทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการบริหารงานของ สพท.ประจำเขตตรวจราชการที่ 15

18 สิงหาคม 2563 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน กำหนดทิศทางและวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 15 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ในเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่