ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการบริการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)

ภารกิจวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้รับมอบหมายจากผอ.เขต ให้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการบริการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ร่วมกับท่านศึกษานิเทศก์เครือข่ายอำเภอเมืองและศึกษานิเทศก์ประจำสถานศึกษา จุดตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดดอนจั่น โดยท่านผอ.ณัฐพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผอ.สถานศึกษาและคณะครู,บุคลากรของสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการตรวจเยี่ยมครั้งอย่างดียิ่ง ขอชื่นชมในการขับเคลื่อนภารกิจการจัดการศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม