ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) โดยมี นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)เพื่อทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่