ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากสพป.เชียงราย เขต 2

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ณ ห้องประชุมล้านนา