นำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ (UPRIGHT SCHOOL PROJECT SYMPOSIUM 2022) และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยโครงการโรงเรียนสุจริต ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ (UPRIGHT SCHOOL PROJECT SYMPOSIUM 2022) และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานกิจกรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสําเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมิน ITA Online ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร