ประกวดราคาเช่าจ้างให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2563 Cluster 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)