ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่องการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนบ้านโบ่งน้อย

ประกาศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เรื่อง การขายทอดตลาตอาคารเรียน และอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียนบ้านโบ่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1


—————————————————————————————————————————————————————————

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างได้ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันทำการหรือทางหมายเลขโทรศัหท์ 053-329198

(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)