ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ครูต้นแบบตัดเย็บ ปั้นเด็กไทยสู่เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า” ให้กับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สแกนQR Code สมัครแนบท้ายหนังสือนี้