ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะดิจิทัล สำหรับครูผู้สอนและครูแกนนำอย่างสร้างสรรค์ด้วย IPAD แก่ครูโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป (นักเรียนไม่น้อยกว่า 500) อบรมโดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน สามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่อง ทั้ง 3 หลักสูตร จำนวน 5 รุ่น ๆละ 300 คน เริ่่มอบรมรุ่นแรก 5 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นที่ 5 สุดท้าย 18-20 ตุลาคม 2566 นี้