ประชุมการติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ และนายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา ศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ และร่วมประชุมการติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา โดยมี นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้ตรวจราชการ ศธ.) และคณะอนุกรรมการ

ในการติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษาฯ ครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป.เชียงใหม่ 1 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป.เชียงใหม่ 2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป.เชียงใหม่ 2 และโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจาก สพฐ. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ สพป.ชม.1 สพป.ชม.2 สพม.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ทั้ง 4 โรงเรียน

สื่อ 65 พรรษาฯ เป็นสื่อที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำสื่อการเรียนรู้เป็นชุดการเรียนรู้สมบูรณ์แบบ (Comprehensive Learning Package) สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเน้นการใช้บริบทชีวิตจริงของผู้เรียนและชุมชนเป็นฐานในการเรียน ทำการบูรณาการสาระตามหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับการดำรงชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตตามแนวพระราชดำริ ที่ทรงแนะนำให้ใช้โครงการศึกษาทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียน