ประชุมคณะทำงาน ITA Online ครั้งที่ 11 เพื่อขับเคลื่อนรับการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ITA เขตพื้นที่สุจริต ในส่วนของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparecy Assessment : OIT) เพื่อประเมินการเปิดเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหนวยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ห้องสตูดิโอ (CMI AREA 1 STUDIO) และผู้เข้าร่วมในระบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conference Google Meet ณ ห้องสตูดิโอ (CMI AREA 1 STUDIO) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1