ประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินผลงานดีเด่น ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ณ ห้องประชุมล้านตอง