ประชุมพิจารณาเสนอของบประมาณรายการติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 นายอนุกูล ศรีสมบัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาเสนอของบประมาณรายการติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกอำเภอในสังกัด พร้อมด้วยนางสุภาณี จันทรสกุนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาเสนอของบประมาณรายการติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า การจัดเรียงลำดับตามความจำเป็นและความขาดแคลนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ณ ห้องประชุม ล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1