สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางหทัยรัตน์ ชาญศรี , นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ , นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , ศน.สุนิทรา พรมมล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม CM Area1 Studio สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1