ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก

ในวันที่ 10 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 โดยนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ รัชฎา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ.ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1